Müügitingimused kehtivad Equus.ee e- poe klientide (edaspidi Klient) ja Equus.ee omaniku Mikiwal OÜ, registrikoodiga 14100490, (edaspidi Equus.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.1. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.2. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Equus.ee vahelisi suhteid Equus.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.3. Equus.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.equus.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte, nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värvi/materjali valikud esitatud tootevaates.
1.5. Equus.ee ja Klient kauplevad veebilehekülje www.equus.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Equus.ee e- poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1. Equus.ee mööblipoes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta.
2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.
2.3. Transpordi hind sõltub kulleri valikust.
2.4. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Equus.ee poolt esitatud arve alusel.
2.5. Equus.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.
3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Vormista ost“ ning täita etteantud blokid: maksja andmed, kohaletoimetamise andmed, kohaletoimetamise viis, makse info. Tellimus sooritatakse kui Tellimuse ülevaate lehel vajutada nupule „Kinnita tellimus“.
3.3. Esitatud tellimust, st kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga, saab Klient muuta ainult pöördudes Equus.ee klienditeeninduse poole.
3.4. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on 5. tööpäeva jooksul tasunud 100 % ulatuses arve järgi tasumisele kuuluvast summast Mikiwal OÜ arvelduskontole, kui pole kokkulepitud teisiti. Tellimus väljastatakse laost juhul, kui tellimuse kogusumma on laekunud Mikiwal OÜ arvelduskontole.

4. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1. Tarneaeg kehtib alates tellimuse arves toodud kogusumma laekumisest Mikiwal OÜ arvelduskontole.
4.2. Equus.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.
4.3. Tarneaeg on 1 – 5 nädalat. Tarneaeg sõltub kauba olemasolust Equus.ee partnerite ladudes.
4.4. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Equus.ee lattu saabunud ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.
4.5. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Equus.ee- d koheselt enne kohaletoomist.
4.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Equus.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest, väga halbadest ilmastikuoludest või kullerfirma poolt tingitud viivitustest.

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Equus.ee-le saadetud kirjalikult aadressil info@equus.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul.
5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.
5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 30 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile info@equus.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires Equus.ee- le.
5.5. Kauba tagastamise kulu kannab klient.
5.6. Equus.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mis pole põhjustatud Kliendi poolt ega tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.
5.7. Equus.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud esemed olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:
- tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud tooteid, mida ei esine Equus.ee internetipoe standardvalikus (erimõõdud, erivärvilahendused);
- hulgitellimusi, mis on vormistatud Kliendi soovi kohaselt.
5.8. Equus.ee jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
- tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus Equus.ee poolt pakutava asendustootega.

6. Pretensiooni esitamise aeg ja kord

6.1. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Equus.ee- d probleemist e-posti aadressil info@equus.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
- nimi ja kontaktandmed;
- toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
- tellimuse nr.
6.2. Peale pretensiooni esitamist kohtustub Equus.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
6.3. Puudusega toote/detaili asendamise korral on Equus.ee- l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist.
6.4. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Equus.ee keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist.
6.5. Equus.ee ei vastuta:
- Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Equus.ee vastutab Kliendi ees Equus.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab Equus.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
7.4. Equus.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
7.5. Equus.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Equus.ee- st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
7.6. Equus.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

8. Muud tingimused

8.1. Equus.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Equus.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Equus.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Equus.ee- l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.
 
Mikiwal OÜ
Registrikood 14100490
info@equus.ee

Soodushinnaga tooted